اکولوژی
1. بررسی تأثیر عوامل فیزیوگرافی و انسانی بر روی پراکنش مکانی بنه (Pestacia atlantica) با استفاده از GIS در جنگل‌های دره‌شهر

مهدی حیدری؛ الهام جافریان

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 560-570

چکیده
  این تحقیق با هدف پیش‌بینی پراکنش بالقوه گونه بنه (Pistacia atlantica) در سطح 63/7319 هکتار از جنگل‌های دره‌شهر انجام شد. داده‌های 200 نمونه بر اساس مناطق حضور یا عدم حضور به‌منظور تعیین پراکنش مکانی این گونه استفاده شد. در هر قطعه نمونه، عوامل فیزیوگرافی مختلف و بعلاوه فاصله از مناطق مسکونی اندازه‌گیری شد. ما سپس پراکنش بنه را به‌وسیله رگرسیون ...  بیشتر