فیزیولوژی
1. اثرات آلومینیوم و فسفر بر برخی از صفات مورفولوژیکی و غلظت یونهای معدنی کلزا

زهرا توحیدی؛ امین باقی زاده؛ شکوفه انتشاری

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 521-530

چکیده
  آلومینیوم یکی از عناصر اصلی خاک محسوب می شود. سمیت زیست محیطی آلومینیوم موجب بروز بیماریهای مختلف مانند آلزایمر و بیماری های ریوی وکلیوی در بدن انسان می شود. در این مطالعه اثر سطوح مختلف آلومینیوم ( 0، 20 ، 40 و 60میکرومول ) و اثر سطوح مختلف فسفر (0 ، 40 ، 80 و320 میکرومول) به همراه غلظت ثابت 40 میکرومول آلومینیوم بر برخی از صفات مورفولوژیکی و غلظت ...  بیشتر