منابع طبیعی
1. ارزیابی رشد درختان با استفاده از دو روش آبیاری قطره ای و کرتی

صبا پیرو؛ جواد سوسنی؛ حمید جلیلوند؛ مریم پیری کیا

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 280-290

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی مشخصه‌های کمی و کیفی توده صنوبر کاری در ارتباط با روش آبیاری صورت گرفته است برای انجام این تحقیق، توده خالص دست‌کاشت صنوبر دلتوئیدس به وسعت 4 هکتار، سن 5/2 سال و فاصله کاشت 2/2*3 مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تاثیر تیمار آبیاری با دو سطح آبیاری قطره‌ای و کرتی مورد بررسی قرار گرفت دوره زمانی آبیاری در هر دو تیمار ...  بیشتر