منابع طبیعی
1. مشخصه‌های رویشی کلن‌های بومی و غیر بومی صنوبر در نهالستان اردبیل

یونس رستمی کیا؛ علیرضا مدیر رحمتی؛ مسعود طبری کوچکسرایی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 379-392

چکیده
  مشخصه‌های مناسب رویشی و مقاومت به آفات و بیماری‌های نهال‌های صنوبر درخزانه‌های تولید نهال، نقش به سزایی در انتخاب کلن یا گونه مناسب برای توسعه و ترویج آنها دارد. بدین منظور مشخصه‌های رشد ارتفاعی، قطری، درصد زنده‌مانی، درصد یکنواختی و درصد آلودگی به آفت و بیماری 34 کلن صنوبر بومی و غیر ‌بومی در یک دوره رویشی در خزانه آزمایشی واقع ...  بیشتر