کشاورزی
1. بررسی تنوع شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گیاه مریم‌گلی سهندی (Salvia sahendica Boiss. & Buhse)

احد هدایتی؛ محمد حسین میرجلیلی؛ جواد هادیان

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 908-918

چکیده
  در این تحقیق، اندام‌های مختلف (برگ، گل، ساقه و ریشه) مریم گلی سهندی از نظر مقدار اسانس و تنوع ترکیبات شیمیایی موجود در آنها مورد مطالعه قرار گرفت. اسانس نمونه‌ها به روش تقطیر با آب استخراج و ترکیبات شیمیایی آن‌ها با دستگاه گاز کروماتوگرافی همراه با طیف سنج جرمی شناسایی گردید. عملکرد اسانس اندام‌های مختلف به ترتیب 2/1، 6/0، 06/0 و 04/0 درصد ...  بیشتر