ریخت شناسی
1. ریخت شناسی گرده در گونه های Erodium (L.)L’Hér (Geraniaceae ) در ایران

مریم کشاورزی؛ الهام تقی پور؛ زهرا ناظم بکایی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 874-885

چکیده
  Erodium از تیره شمعدانی با حدود 75 گونه ی علفی یکساله یا دو ساله در تمام قاره ها به جز قطب جنوب توزیع شده است. در این مطالعه ریخت شناسی دانه های گرده ی 8 گونه از جنس Erodium در ایران با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) بررسی شده است. در مطالعه حاضر با بررسی 14 صفت کمی و کیفی مشخص شد که کلیه دانه های گرده گونه های ارزیابی ...  بیشتر