اکولوژی
1. اثر خشکی بر جوانه‌زنی بذر استبرق Calotropis procera L.)) و بهبود آستانه تحمل بذر به تنش خشکی

منصور تقوایی؛ حسین صادقی؛ مریم بذرافکن

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 37-46

چکیده
  این گونه استبرق علی رغم توان تولید بذر زیاد، از تراکم کمی در اطراف بوته مادری برخوردار است. در شرایط نامساعد رویشگاههای بیابانی، جوانه‌زنی بذر و استقرار گیاهچه یک مرحله بحرانی برای بقاء گیاه میباشد. به منظور بررسی تأثیر خشکی بر جوانه‌زنی بذر استبرق، آزمایشات جوانه‌زنی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با آزمایش فاکتوریل در 3 تکرار ...  بیشتر

کشت بافت
2. بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های گندم دوروم در شرایط این ویترو

لیلا اکبری؛ کیانوش چقامیرزا؛ عزت اله فرشادفر

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 273-285

چکیده
  به منظور بررسی واکنش بیست ژنوتیپ گندم دوروم کالوس‌های حاصل از کشت جنین‌های بالغ و نابالغ به تنش خشکی در محیط کشت MS حاوی پنج مقدار مختلف پلی اتیلن گلیکول6000 (200- 0 گرم در لیتر) بررسی شد. ارزیابی ژنوتیپ ها در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل 5 × 20 انجام شد. صفات سرعت رشد کالوس (میلی متر قطر در روز)، رشد نسبی کالوس (بر اساس وزن ...  بیشتر