کشاورزی
1. اثر تنش سرما زدگی بر خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی سه هیبرید ذرت (Zea mays L.) در مرحله گیاهچه ای

محسن طریق الاسلامی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ رضا ضرغامی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 540-552

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی تأثیر تنش سرماو(عدم تنش و بر خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی سه هیبرید ذرت (سینگل کراس های 704، 400، 260) در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. جهت اعمال تنش سرما گیاهچه های چهار برگی ذرت به مدت 12 ساعت در معرض دمای پنج درجه سانتیگراد قرار گرفتند. کلیه نمونه برداری‌ها 24 ساعت پس از اعمال ...  بیشتر