منابع طبیعی
1. واکنش ترکیب و تنوع پوشش گیاهی در رابطه با خصوصیات فیزیکی- شیمیایی و بیولوژیک خاک به تخریب، اکوسیستم جنگلی زاگرس

فاطمه اعظمی؛ مهدی حیدری؛ مرزبان فرامرزی؛ مصطفی نادری

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 479-492

چکیده
  تحقیق حاضر در دو منطقه شاهد (کمتر دست خورده) و تخریب یافته در شهرستان ایوان در استان ایلام انجام شد. در هر دو منطقه بصورت تصادفی 4 مرکز برداشت با توجه به اصل توده معرف انتخاب شد. در هر منطقه 16 قطعه نمونه دایره ای شکل با مساحت 1000 مترمربع برای برداشت گونه‌های درختی و درختچه‌ای پیاده شد. در هر قطعه نمونه اصلی 2 میکروپلات به ابعاد (1 مترمربع) ...  بیشتر

اکولوژی
2. بررسی عوامل اصلی توصیف کننده ساختار توده در جنگلهای بلوط زاگرس

جعفر حسین زاده؛ علی نجفی فر؛ منوچهر طهماسبی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 766-774

چکیده
  عوامل و متغیرهای متعدد تعیین ساختار یک توده جنگلی از نقش تأثیر یکسانی برخوردار نیستند، برخی از آنها که اثرات عمده ای دارند که بعنوان عوامل اصلی محسوب می شوند. آنچه در اینجا اهمیت دارد، تشخیص و تفکیک عوامل اصلی از دیگر عوامل است. یکی از روشهای مناسب جهت تعیین این عوامل اصلی، استفاده از روش تجزیه به مؤلفه های اصلی (PCA) است. در این تحقیق ...  بیشتر

اکولوژی
3. آت‌اکولوژی و فنولوژی گونه بنه (Pistacia atlantica) در رابطه با عوامل ادافیکی و فیزیوگرافی در جنگل‌های کبیرکوه شهرستان دره شهر، استان ایلام

مهدی حیدری؛ سمیه نادری؛ عبدالعلی کرمشاهی؛ آرش مزبانی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 80-95

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی آت‌اکولوژی و فنولوژی بنه در رابطه با شرایط رویشگاهی در جنگل‌های کبیرکوه، استان ایلام انجام شد. بر اساس مساحت هر واحد شکل زمین، 8 خوشه و 40 قطعه نمونه پیاده شد. در هر قطعه نمونه سه نمونه خاک از عمق 20 سانتیمتر برداشت و یک نمونه ترکیبی برای بررسی خصوصیات خاک به آزمایشگاه منتقل شد. در هر واحد شکل زمین به منظور بررسی ...  بیشتر

4. مطالعه بلوط های گروه Libani در کوههای زاگرس و بیان نکاتی جدید پیرامون آنها

محمد مهرنیا؛ مصطفی اسدی

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، ، صفحه 964-977

چکیده
  چکیده: بلوط های گروه Libani از گروه بلوطهای دندانه‌دار بوده، که در مناطق شمال زاگرس انتشار دارند. بلوط های این گروه دارای دو گونه می باشند، که عبارتند از: Quercus libani و Q. trojana. گونه Q. trojana برای اولین بار بعنوان یک گزارش جدید از فلور ایران گزارش می گردد. گونه Q. trojana بواسطه صفات زیر از گونه Q. libani تمایز پیدا می کند: برگها تا حدودی براق، کوچک، ...  بیشتر