اکولوژی
1. تأثیر اسید سالیسیلیک بر مقاومت گیاه ریحان نسبت به سمیت سرب

علی پاداش؛ احمد قنبری؛ علیرضا سیروس مهر؛ محمد رضا اصغری پور

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 68-79

چکیده
  امروزه کاربرد ترکیبات فنلی و تنظیم کننده رشد گیاه مانند اسید سالیسیلیک، به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از تنش‌های مختلف مطرح شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی تأثیر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک بر سمیت سرب در گیاه ریحان پس از افزودن سرب به خاک بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. در این ...  بیشتر

2. بررسی اثرات پرتودهی گاما بر خاصیت بیولوژیک عصاره هیدروالکلی و اسانس استخراج شده از گیاه مامیران

فائزه فاطمی؛ یونس عصری؛ صابره نائیج

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 567-577

چکیده
  در این تحقیق، ترکیبات و خواص بیولوژیکی اسانس و عصاره آبی استخراج شده از مامیران و اثرات پرتودهی گاما بر روی خواص بیولوژیک آنها، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، گیاه مامیران از منطقه سیسنگان، نوشهر جمع آوری و به مدت یک هفته در دمای اتاق و به دور از نور خورشید خشک گردید. بخشی از نمونه ها برای پرتودهی با اشعه گاما به سازمان انرژی ...  بیشتر

کشت بافت
3. باززایی درون شیشه‌ای گیاه دارویی کتان سفید (Linum album Kotschy ex Boiss)

ندا جوادیان؛ قاسم کریم زاده؛ محسن شریفی؛ احمد معینی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 737-745

چکیده
  کتان سفید Linum album یکی از گیاهان دارویی بومی ایران حاوی ماده موثرة پودوفیلوتوکسین (PTOX) می‌باشد. این ماده ارزشمند دارویی به عنوان پیش ماده، برای سنتز داروهای ضدتوموری مهم مانندEtoposide ، Teniposide وEtopophos استفاده می‌شود. کشت بافت گیاهی روشی مناسب برای افزایش تولید متابولیت‌های ثانویه در گیاهان دارویی می‌باشد. در این تحقیق، القا کالوس به منظور ...  بیشتر