کشت بافت
1. القای جنین زایی سوماتیکی مستقیم از جداکشت برگ در نارون ملج (Ulmus glabra)

سیده مریم میرعباسی؛ بتول حسین پور؛ سید علی قائم مقامی؛ محمد رضا سنجابی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 885-894

چکیده
  نارون ملج (Ulmus glabra) گونه ای جنگلی است که از لحاظ اقتصادی ارزش بالائی دارد اما به دلیل حساسیت به بیماری مرگ هلندی نارون در معرض نابودی قرار گرفته است. به همین دلیل تکثیر درون شیشه این گیاه جهت اصلاح ژنتیکی آن حائز اهمیت است. در این تحقیق برای اولین بار جنین های سوماتیک کروی شکل بطور مستقیم از جداکشت برگ گیاهان درون شیشه ای به دست آمد. در ...  بیشتر