اکولوژی
1. اثر بوته‌میری بر افزایش رقابت گونه‌های علفزار پارک ملی گلستان

خدیجه بهلکه؛ مهدی عابدی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ عاطفه قربانعلی زاده

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 366-378

چکیده
  روابط زیستی تأثیر زیادی بر کارکرد زیست‌بوم دارد. این مطالعه به دنبال بررسی تغییرات روابط زیستی تحت تأثیر بوته‌میری در جهت‌های مختلف است. برای این منظور در دو جهت شمالی و جنوبی 20 بوته اسپرس زنده و مرده و به‌صورت جفتی به همان تعداد پلاتی در بیرون به‌طور تصادفی انتخاب و گونه‌های زیراشکوب آن‌ها بررسی شد. برای تعیین اصلی‌ترین عامل ...  بیشتر