فیزیولوژی
1. ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدباکتریایی عصاره متانولی سه گونه از جنس Centaurea L. (مرکبان) از ایران

نفیسه الماسی؛ رویا کرمیان؛ فرح کریمی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 224-234

چکیده
  جنس Centaurea L. با حدود 700 گونه در دنیا و 70 گونه در ایران، بزرگ‌ترین جنس از تیره کاسنی (Asteraceae) است. گیاهان این جنس بدلیل خواص دارویی خود، در طب سنتی برخی کشورها کاربرد دارند. در این مطالعه سنجش محتوای فنلی، فلاوونوئیدی، پتانسیل آنتی‌اکسیدانی و خواص ضد‌باکتریایی عصاره‌ متانولی سه گونه‌ از جنس Centaurea شامل C. imperialis، C. iransharii و C. glastifoliaبه تفکیک ...  بیشتر