فیزیولوژی
1. بررسی اثر پرایمینگ توأم بذرهای گندم با اسید سالیسیلیک و پراکسید هیدروژن برای القاء تحمل به شوری

قادر حبیبی؛ عذرا حسینی نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1398

چکیده
  در این پژوهش، اثر پرایمینگ اسید سالیسیلیک، پراکسید هیدروژن و پرایمینگ توأم اسید سالیسیلیک و پراکسید هیدروژن بر بهبود تحمل به شوری دانهرستهای گندم (Triticum aestivum L. cv Mihan) بررسی شد. بذرها به مدت 24 ساعت داخل آب مقطر (شاهد)، غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک (1/0، 5/0 و 1 میلی مولار) و پراکسیدهیدروژن (1، 20 و 200 میلی مولار) خیسانده شدند. پس از گذشت یک هفته، ...  بیشتر

فیزیولوژی
2. تاثیر هورمون متیل جاسمونات بر تجمع کادمیوم، ظرفیت آنتی اکسیدانی و برخی صفات فیزیولوژیک دانه رست گندم(Triticum aestivum L.)

عذرا علیخانی؛ حسین عباسپور؛ اکبر صفی پور افشار؛ علیرضا متولی زاده کاخکی

دوره 32، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 764-774

چکیده
  کادمیوم یک فلز سنگین غیر ضروری با قابلیت تحرک نسبتا بالا در سیستم ارتباط خاک و ریشه بوده و دارای پتانسیل ایجاد سمیت در گیاهان و انسان است. این تحقیق به بررسی اثرات سمیت کلرید کادمیوم و تاثیر متقابل آن با هورمون متیل جاسمونات بر تجمع کادمیوم، محتوای نسبی آب، میزان پرولین، میزان رنگیزه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز ...  بیشتر

فیزیولوژی
3. بررسی ‌اثر دگرآسیبی اندام هوائی‌ چاودار (Secale cereal L. ) روی برخی صفات مورفولوژیک بذور گندم ، علف های هرز غالب مزارع گندم و پیآمد آن در تولید محصولات پائیزه

عباس خاصه سیرجانی؛ مهری صفاری

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 334-345

چکیده
  در کشاورزی رایج کنترل علفهای ‌هرز با استفاده از علفکش ها به عنوان یک اصل مهم مطرح می‌شود.استفاده از خاصیت دگرآسیبی در کنترل علفهای ‌هرز می‌تواند اثرات فشار کشاورزی رایج را بر محیط زیست کاهش دهد. در این تحقیق اثرات دگرآسیبی عصاره شاخساره چاودار روی برخی صفات مورفولوژیک بذور گندم، چاودار، فالاریس و یولاف (علف های هرز نازک برگ غالب ...  بیشتر

4. بررسی تاثیر پیش تیمار سالیسیلیک اسید و تنش شوری بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیای گندم Triticum aestivum L

طاهره رحیمی تشی؛ وحید نیکنام

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 297-306

چکیده
  سالیسیلیک اسید(SA) ، یک ترکیب فنولی گیاهی به عنوان یک تنظیم کننده رشد همانند تنظیم کننده های درونزاد عمل می¬کند و همچنین نقش آن در مکانیسم های دفاعی علیه تنش زیستی و غیر زیستی قابل توجه می¬باشد. این آزمایش به منظور برسی اثر SA بر رشد و پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گندم همراه با تنش شوری طراحی شده است. به همین منظور دانه های ...  بیشتر

فیزیولوژی
5. اثر متقابل سلنیوم و کادمیوم بر محتوای آلدئیدها، پراکسیدهیدروژن و فعالیت آنزیم کاتالاز در گیاهچه گندم رقم کویر

بتول کرامت؛ فاطمه دریایی؛ محمد جواد آروین

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 490-500

چکیده
  کاکادمیوم (Cd) یکی از فلزات سنگین می‌باشد که سبب ایجاد آلودگی‌های محیطی شده و بر فعالیت‌های فیزیولوژیکی و مورفولو ژیکی موجودات زنده به‌ویژه گیاهان تاثیر می‌گذارد. سلنیوم (Se) به‌عنوان یک عنصر ضروری، دارای اثرات مفیدی در افزایش تحمل به تنش‌های زنده و غیر زنده در گیاهان است. در این بررسی از غلظت‌های 0، 350 و 700 میکرومولار کادمیوم و 0، ...  بیشتر

6. بررسی تغییرات پارامترهای فلوئورسانس کلروفیل a در دو رقم گندم دوروم در پاسخ به شوری
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 375-386

چکیده
  شاخص‌های فیزیولوژیک کنونی مورد استفاده برای گزینش ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به تنش‌های محیطی عمدتا پرهزینه و وقت‌گیر می‌باشند. بنابراین دستیابی به معیارهای فیزیولوژیکی که ضمن رفع معایب یاد شده، دقیق و کم هزینه باشند ضروریست. با توجه به موارد یاد شده، دو رقم مقاوم (مصر 449) و حساس (ترکیه 506) گندم دوروم انتخاب و به روش هواکشت، کشت و پرورش ...  بیشتر