1. مطالعه فنولوژی گونه Atriplex verrucifera M.Bieb. در سالهای مختلف در مراتع آذربایجان غربی

میر طاهر قائمی؛ حسین پیری صحراگرد؛ حسن یگانه؛ روح الله کاظمی حسن آبادی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 153-163

چکیده
  شناخت فنولوژی گونه های مختلف مرتعی از مباحث مهم در ارتباط با مدیریت چرا و بهره برداری پایدار از علوفه مراتع است. بدون شناخت فنولوژی گونه های مختلف گیاهی در یک مرتع تعیین فصل چرا و مدیریت چرا و دام مقدور نمی‏باشد. به همین منظور برای تعیین زمان ورود بموقع دام به مرتع و خروج به هنگام آن از مرتع فنولوژی گونه Atriplex verrucifera به عنوان یکی از ...  بیشتر