1. اثر تنظیم کننده های رشد و استرپتومایسین بر بهبود کیفیت میوه و هسته انار رقم ملس یزدی

میلاد ولی پور؛ حسن ساری خانی؛ عبدالکریم چهرگانی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 654-665

چکیده
  انار یکی از مهمترین محصولات میوه‌ای کشور است که به دلیل طعم مطلوب و خواص دارویی آن، تقاضا برای مصرف آن افزایش یافته است. اغلب مصرف کنندگان انار استفاده از انارهای نرم دانه را ترجیح می‌دهند. در این پژوهش اثر برخی از تنظیم کننده‌های رشد و استرپتومایسین بر بهبود کیفیت ‌ میوه و هسته انار بررسی شد. ایندول‌استیک‌اسید در غلظت‌ 10 میلی‌گرم ...  بیشتر

2. تاثیر ایندول استیک اسید بر میزان رشد، پروتئین، فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در گیاه سویا ( Glycine max (L.) Merr) تحت تنش آلومینیوم کلراید

فرزانه نجفی؛ فرزانه محمدی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 186-198

چکیده
  در مطالعه حاضر، تاثیر ایندول¬استیک¬اسید بر برخی شاخص¬های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت تنش آلومینیوم کلراید مطالعه شد. بذ¬رها پس از استریل شدن در ظروف پتری کشت شدند. سپس گیاهک¬های 6 روزه به گلدان¬های حاوی شن شسته شده منتقل شدند و توسط محلول غذایی هوگلند در شرایط کنترل شده (16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی، ...  بیشتر