بیوتکنولوژی
1. ریزازدیادی شمشاد خزری (Buxus hyrcana Pojark.)، یک گونه زینتی در حال انقراض

بهزاد کاویانی؛ ناصر نگهدار

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 332-342

چکیده
  شمشاد خزری یا شمشاد جنگلی (Buxus hyrcana Pojark.) یک گونه‌ی زینتی درختی و درختچه‌ای است که در صنایع مختلف کاربرد دارد. رشد و نمو شمشاد خزری بسیار کند است، ریشه‌زایی سختی دارد و خطر انقراض، این گیاه را تهدید می‌کند. بنابراین، هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر غلظت‌های مختلف BAP و IBA (صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی‌گرم در لیتر، از هر دو) روی ریزازدیادی در ...  بیشتر

فیزیولوژی
2. مطالعه تغییرات میزان هورمون‌های اکسین و سیتوکینین و تغییرات سوماکلونال در گیاهان باززایی شده و کالوس توتون (Nicotiana rustica L.)

محمد امین طغیانی؛ علی اکبر احسانپور؛ منصور شریعتی؛ رحمان امام زاده

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 385-394

چکیده
  فیتوهورمون‌های اکسین و سیتوکینین در کنترل فرایند‌های متعدد و حیاتی از جمله رشد گیاه، نمو و تنظیم پاسخ به محرک‌های محیطی نقش موثری دارند. مشخص شده است که هر یک از هورمون‌های اکسین و سیتوکینین می‌تواند با تنظیم سطح دیگر بر فرآیند‌هایی همچون اندام‌زایی موثر ‌باشد. جداکشت‌های برگ در محیط MS حاوی 2 میلی گرم در لیتر هورمون BAP (بنزیل آمینو ...  بیشتر

کشت بافت
3. اثر غلظت‌های مختلف کینتین و پوتریسین بر ریزغده‌‌زایی سیب‌زمینی (رقم آگریا)

صمد خرسندی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 369-376

چکیده
  به منظور بررسی اثر غلظت‌های مختلف کینتین (0، 1 و 2 میلی‌گرم در لیتر) و پوتریسین (0، 20، 40، 80 و 160 میلی‌گرم در لیتر) بر ریزغده‌زایی درون شیشه‌ای سیب‌زمینی، آزمایشی به‌ صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار در آزمایشگاه کشت بافت گیاهی گروه علوم‌ باغبانی دانشگاه تبریز به اجرا درآمد. محیط کشت Ms ریزغده‌زایی دارای 8 درصد ساکارز ...  بیشتر

4. ) تاثیر سیتوکینین‌های مختلف بر ریز ازدیادی گیاه اسطوخودوس (Lavandula vera)

مریم پیوندی؛ لیلا کاظمی؛ احمد مجد

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 257-263

چکیده
  در این تحقیق سیتوکینین¬های مختلف بر سرعت ریزازدیادی اسطوخودوس بررسی شد. جداکشت های دو گره¬ای سترون شده از یک گیاه گلخانه¬ای یکساله در محیط کشت MS دارای هورمون¬های بنزیل آمینو پورین(BAP)،2-¬ ایزوپنتنیل آدنین (2ip) و کینتین (Kin) به تنهائی یا در ترکیب با یکدیگر کشت شد. نتایج حاصل نشان داد سرعت رشد ریز قلمه ها، تعداد گره¬ها و نو ساقه¬های ...  بیشتر