1. تأثیر کاربرد برگی سلنیم بر رشد، فعالیت سیستم آنتی اکسیداتیو و غلظت سلنیم دانه در دو رقم از گندم

قادر حبیبی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 91-102

چکیده
  در این تحقیق، تأثیر کاربرد برگی غلظت های مختلف سلنات سدیم (5/1، 10 و 100 میلی گرم بر لیتر) بر روی برخی از ویژگیهای فیزیولوژیکی گندم (Triticum aestivum L.) بهاره مورد مطالعه قرار گرفت. کاربرد سلنیم باعث افزایش وزن خشک اندام هوایی رقم های زاگرس و چمران شد. بیشترین مقدار انباشت سلنیم در دانه های گندم (mg kg-1 DW 01/1 در زاگرس و 465/0 در چمران) مربوط به تیمار mg Se ...  بیشتر