ریخت شناسی
1. بررسی تنوع ریخت شناسی جمعیت‌های مختلف گل محمدی در شهرستان کاشان و ارتباط آن با بازده اسانس

زینب طلوعی؛ مژگان عارفی ترک آبادی؛ سید علی حسینی تفرشی

دوره 33، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 167-178

چکیده
  به‌منظور ارزیابی تنوع ریخت‌شناسی، پانزده جمعیت مختلف گل محمدی از مناطق اصلی و مهم تولید اسانس کاشان، جمع-آوری شد. پنجاه و دو صفت کمی و هفده صفت کیفی اندازه‌گیری شدند. آنالیز خوشه‌ای و PCA بر اساس صفات ریخت‌شناسی نشان داد پانزده جمعیت مختلف می‌تواند به دو گروه اصلی و پنج زیرگروه تقسیم شود. نتایج تجزیه واریانس اختلاف معنی‌داری(P<0.01) ...  بیشتر

کشاورزی
2. اثرکم‌آبیاری بر برخی ویژگی‌های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم توت‌فرنگی

مهین رفیعی پور؛ منصور غلامی؛ حسن ساریخانی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 822-837

چکیده
  خشکی یکی از تنش‌های محیطی عمده است که فتوسنتز، رشد و تولید گیاه را کاهش می‌دهد. کم‌آبیاری که در آن کمتر از 100 درصد تبخیر و تعرق گیاه توسط آبیاری جایگزین می‌شود، می‌تواند برای کاهش نیاز آب آبیاری مورد استفاده قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سه تیمار آبیاری (آبیاری کامل، کم‌آبیاری ملایم و کم‌آبیاری شدید) روی سه رقم توت‌فرنگی ...  بیشتر

3. اثر سیلیکون روی میزان فیتو کلات ، کربوهیدرات غیر ساختمانی و K دردورقم برنج ایرانی Oriza sativa

حیدرعلی مالمیر؛ سکینه رودی

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، ، صفحه 937-948

چکیده
  گزارش های در مورد اثر Si روی رشد و حفاظت گیاهان در تنش های زنده و غیر زنده وجود دارد، اما رابطه بین اثر Si و تجمیع فیتوکلاتین ، هیدرات کربن غیر ساختمانی، K و Si کمتر مطالعه شده است. به این منظور اثر Si روی مقدارهیدرات کربن غیر ساختمانی، فیتوکلاتین، Si و K دردو رقم برنج شیرودی و اوس که مقاومت متفاوتی نسبت به شوری دارند مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر