1. مطالعه بلوط های گروه Libani در کوههای زاگرس و بیان نکاتی جدید پیرامون آنها

محمد مهرنیا؛ مصطفی اسدی

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، ، صفحه 964-977

چکیده
  چکیده: بلوط های گروه Libani از گروه بلوطهای دندانه‌دار بوده، که در مناطق شمال زاگرس انتشار دارند. بلوط های این گروه دارای دو گونه می باشند، که عبارتند از: Quercus libani و Q. trojana. گونه Q. trojana برای اولین بار بعنوان یک گزارش جدید از فلور ایران گزارش می گردد. گونه Q. trojana بواسطه صفات زیر از گونه Q. libani تمایز پیدا می کند: برگها تا حدودی براق، کوچک، ...  بیشتر