فیزیولوژی
1. بررسی محتوای عناصر ماکرو،میکرو، میزان کلروز و شاخص کلروفیل ارقام انتخابی بادام پیوند شده روی پایه GF677 در شرایط قلیایی

علی اصغر عسگری؛ علی ایمانی؛ ابراهیم هادوی؛ محسن خدادادی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 112-121

چکیده
  در این تحقیق واکنش ارقام انتخابی بادام شامل تونو، نانپاریل، مامایی، شکوفه، سهند، آذر، شاهرود 12، A200، A230 و 7-9 پیوند شده روی پایه و خود پایه GF677 در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار مطالعه شد. نتایج نشان داد، با افزایش غلظت بیکربنات پتاسیم در آب آبیاری، درصد نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و فسفر و محتوی روی و آهن ...  بیشتر

فیزیولوژی
2. بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و شاخص های رشد چهار رقم بادام زمینی

منصور افشار محمدیان؛ ساره ابراهیمی نوکنده؛ بنت الهدی دمسی؛ معصومه جمال امیدی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 23-33

چکیده
  شوری خاک در تمام دنیا رو به گسترش بوده و یکی از مهم ترین چالش ها برای کشاورزی در جهان محسوب می شود. تحقیقات نشان داده است که شوری خاک و آب آبیاری، باعث کاهش جوانه زنی بذر شده و رشد گیاهان را محدود می سازد. بادام زمینی، گیاهی است متعلق به خانواده فاباسه و از بقولات یکساله می باشد که به دلیل کیفیت بالای روغن و پروتئین دانه، در 109 کشور جهان ...  بیشتر

3. اثر وابسته به غلظت ورمی‌کمپوست و عصاره آن بر جوانه‌زنی بذر و رشد رویشی سیاهدانه

ریحانه عموآقایی؛ مریم بقایی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 691-702

چکیده
  در این پژوهش آزمایش اول برای ارزیابی تاثیر رقت¬های (20، 40، 60، 80 و100 درصد حجمی) از عصاره ورمی¬کمپوست روی برخی شاخص¬های جوانه¬زنی بذر و رشد دانه¬رست سیاهدانه در پتری دیش انجام شد. در آزمایش دوم اثر جایگزینی ورمی¬کمپوست جامد با 4 سطح (0، 25، 50، 75 درصد) بر روی شاخص¬های ظهور و رشد گیاه در پایان رشد رویشی گیاه در یک آزمایش گلدانی بررسی ...  بیشتر