کشاورزی
1. تأثیر قارچ‎های میکوریز بر مقاومت گیاه گوجه‎فرنگی در برابر قارچ Alternaria solani

سید مسلم موسویان؛ عیدی بازگیر؛ فاطمه دریکوند

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 434-446

چکیده
  بیماری لکه موجی با عامل Alternaria solani یکی از بیماری‌های مهم و رایج خسارت زا در اکثر گیاهان خانواده سولاناسه می‌باشد. در حال حاضر عملی‌ترین راه کنترل این بیماری استفاده از قارچ‌کش‌ها می‌باشد. با توجه به اهمیت بیماری لکه موجی و مصرف بیش از حد سموم شیمیایی، این پژوهش به‌منظور بررسی کارایی ترکیبات غیر سمی (عوامل میکوریزا) در کنترل این ...  بیشتر

فیزیولوژی
2. تأثیر شوری، مولیبدن و قارچ میکوریزا Glomus versiform بر فعالیت آنزیم های اکسایشی و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت

مینا عبداللهی؛ هادی قربانی؛ مصطفی حیدری

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 607-618

چکیده
  به منظور بررسی شوری، مولیبدن و قارچ میکوریزا Glomus versiform برگیاه ذرت، آزمایشی گلدانی، بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشگاه شاهرود اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح 0، 10 و 20 میلی‌گرم مولیبدن در کیلوگرم خاک، سه سطح شوری 0، 4 و 8 دسی‌ زیمنس بر متر و دو سطح تلقیح و عدم تلقیح با قارچ بودند. نتایج نشان داد بیشترین ...  بیشتر

3. بررسی کاربرد تلفیقی اعمال کودهای زیستی و شیمیایی بر روی عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی رازیانه

پویان حسین زاده نمین؛ مجید امینی دهقی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 592-604

چکیده
  چکیده به منظور بررسی تأثیر کاربرد کود های زیستی و شیمیایی روی عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی رازیانه، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در بهار سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی گیاهان دارویی دانشگاه شاهد انجام گرفت. در این آزمایش تیمار های کود زیستی شامل قارچ میکوریزا (دو گونه) در سه سطح ...  بیشتر