کشت بافت
1. بررسی چند نوع محیط کشت، تیمار ضد عفونی و هورمونی جهت ریز ازدیادی برخی پایه‌های سیب (Mallus domestica Borkh.)

نجمه محمد زاده مقدم؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور

دوره 32، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 512-523

چکیده
  ریزازدیادی سیب نقش مهمی در ایجاد گیاهان سالم، فاقد بیماری و در تکثیر سریع پایه‌های دارای صفات مناسب دارا است. در این تحقیق اثر شرایط ضدعفونی، نوع محیط کشت و تیمارهای مختلف هورمونی بر میزان آلودگی، تعداد شاخه جانبی، طول ساقه، کالوس زایی و تعداد برگ سه پایه رویشی M106، M111 و B9 با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه ...  بیشتر

کشت بافت
2. بررسی تأثیر تنظیم کننده‌های رشد بر ریزازدیادی درون‌شیشه‌ای بنفشه آفریقایی (,Saintpaulia, Pretty Miss Kelly) از ریزقطعات برگ

رضا شیرزادیان خرم اباد؛ فرشته تقی پور

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 166-176

چکیده
  استفاده از فناوری کشت بافت میتواند از جمله مطلوب‌ترین روش‌های تکثیر سریع گیاهان زینتی در زمانی کوتاه و فضایی محدود محسوب می شود. این پروژه به منظور دستیابی به مناسب‌ترین محیط غذایی جهت تکثیرانبوه گیاه زینتی بنفشه آفریقایی از ریزقطعات برگ در شرایط درون‌شیشه‌ای انجام شد. اثر تنظیم‌کننده‌های مختلف بر میزان تولید شاخساره، تعداد ...  بیشتر

بیوتکنولوژی
3. تاثیر الیسیتورهای جاسمونیک اسید و متیل جاسمونات بر میزان تروپان آلکالوئیدهای آتروپین و اسکوپولامین در ریشه‌های مویین و ریشه‌های حاصل از کشت بافت گیاه Hyoscyamus niger L

میترا پارسا؛ امینه زینالی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 778-791

چکیده
  تروپان آلکالوئیدها نقش حیاتی در کنترل بیماری‌هایی چون شوک سمی و سپتیک دارند. در این تحقیق، اثرات الیسیتورهای متیل جاسمونات و جاسمونیک اسید بر میزان آلکالوئیدهای آتروپین و اسکوپولامین در ریشه‌های حاصل از کشت بافت و ریشه مویین صورت گرفت. بنابراین، ریشه‌ها، تحت تاثیر این الیسیتورها با غلظت‌های 0، 1/0، 1، 2 و 4 میلی‌مولار و هر یک در تیمارهای ...  بیشتر

کشت بافت
4. اثر غلظت‌های مختلف کینتین و پوتریسین بر ریزغده‌‌زایی سیب‌زمینی (رقم آگریا)

صمد خرسندی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 369-376

چکیده
  به منظور بررسی اثر غلظت‌های مختلف کینتین (0، 1 و 2 میلی‌گرم در لیتر) و پوتریسین (0، 20، 40، 80 و 160 میلی‌گرم در لیتر) بر ریزغده‌زایی درون شیشه‌ای سیب‌زمینی، آزمایشی به‌ صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار در آزمایشگاه کشت بافت گیاهی گروه علوم‌ باغبانی دانشگاه تبریز به اجرا درآمد. محیط کشت Ms ریزغده‌زایی دارای 8 درصد ساکارز ...  بیشتر

5. تاثیر آسکوربیک اسید در کاهش تنش اکسیداتیو حاصل از تنش شوری در سیب زمینی

فاطمه دانشمند

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 417-426

چکیده
  در این مطالعه اثر آسکوربیک اسید برون زا به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی، بر فعالیت سیستم آنتی اکسیدان آنزیمی و غیر آنزیمی و تنش اکسیداتیو حاصل از تنش شوری در سیب زمینی Solanum tuberosum L. cv. Carlton با روش درون شیشه ای مورد بررسی قرار گرفت. جداکشت‪های ساقه حاوی گره و برگ، در محیط کشت مایع موراشیگ و اسکوگ (MS) دارای غلظت‪های مختلف آسکوربیک اسید (AsA) (0، ...  بیشتر