بیوتکنولوژی
1. بررسی اثر آهن، نوع محیط کشت و ترکیب هورمونی محیط کشت بر باززایی دو گونه رز Rosa canina و Rosa beggeriana در شرایط این ویترو

مریم مرادیان؛ عبدالرضا باقری؛ سیدحسن مرعشی؛ سید حسین نعمتی؛ احمد شریفی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 155-165

چکیده
  دو گونه Rosa canina و Rosa beggeriana به علت دارا بودن خصوصیات مطلوب از جمله رشد سریع و معطر بودن اهمیت قابل توجهی دارند. با توجه به مشکلات تکثیر رز از طریق روش‌های سنتی، استفاده از روش های ریزازدیادی توصیه شده است. از جمله مشکلات کشت این ویترو نیز می توان به پدیده زردشدگی برگ ها اشاره نمود. لذا در این پژوهش جهت افزایش سبزینگی برگ‌ها، دو آزمایش ...  بیشتر

کشت بافت
2. بررسی تاثیر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر روی شاخه‌زایی و ریشه‌زایی گل‌محمدی Rosa damascena Mil.)l.) بومی آذربایجان شرقی در شرایط درون شیشه‌ای

صالح امیری؛ رضا محمدی؛ محمد رضا طالبی؛ رامین اکبری

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 122-132

چکیده
  گل‌محمدی (.Rosa damascena Mill.) یکی از مهمترین رزهای معطر است که به منظور تولید گلاب، اسانس و مصارف دارویی کشت می‌گردد. این پژوهش به منظور بررسی اثر تنظیم کنند‌‌های رشد گیاهی بر روی قدرت شاخه‌زایی، ریشه‌زایی و سازگاری در شرایط گلخانه انجام شد. به منظور سترون‌سازی ریزنمونه‌ها از هیپو‌کلریت سدیم 10 درصد به مدت 15 دقیقه و الکل 70 درصد استفاده ...  بیشتر

فیزیولوژی
3. ریشه‌زایی و رشد شاخساره قلمه‌های فیکوس معمولی (Ficus elastica Roxb. ex Hornem) در پاسخ به ایندول بوتیریک اسید و پاکلوبوترازول

فرزاد نظری؛ ابراهیم رحیمی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 794-805

چکیده
  در این پژوهش اثر تنظیم کننده رشد ایندول بوتیریک اسید (IBA: صفر، 2000 و 4000 میلی‌گرم در لیتر) و کند کننده رشد پاکلوبوترازول (PBZ: صفر، 250 و 500 میلی‌گرم در لیتر) به تنهایی و در ترکیب با هم بر ریشه‌زایی و رشد شاخساره قلمه‌های چوب نرم فیکوس معمولی (Ficus elastica) بررسی شد. نتایج نشان داد کاربرد IBA به تنهایی در هر دو غلظت2000 و 4000 میلی‌گرم در لیتر سبب افزایش ...  بیشتر