فیزیولوژی
1. بررسی ساختار گیاه یونجه (Medicago sativa L.) و سنجش مدیکارپین در مراحل مختلف تکوین.

فاطمه زرین کمر؛ نسترن اسدی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 57-67

چکیده
  یونجه با نام علمیMedicago sativa L. ازخانواده باقلائیان، گیاهی است پایا و علوفه‌ای است این گونه دارای ترکیبات متعددد فلاونوئیدی است یکی از مهم‌ترین این ترکیبات در گیاه یونجه، ایزوفلاونوئید مدیکارپین است که این ایزوفلاونوئید باعث فعال شدن ژنهای ریزوبیومی دخیل در فرآیند تشکیل گرهگ می‌شود. در این پژوهش میزان فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز ...  بیشتر

2. اثر تلقیح ریشه دو رقم یونجه (Medicago sativa) با جدایه‌هائی از گونه‌های سینوریزوبیوم و باسیلوس بر رشد، مقدار کلروفیل و تمامیت غشای سلول در شرایط تنش شوری

ریحانه عموآقایی؛ فاطمه نیک اندیش

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 140-152

چکیده
  در این پژوهش بذر و گیاهچه¬های دو رقم یونجه (یزدی و همدانی) با جدایه¬هائی از گونه¬های سینوریزوبیوم و باسیلوس بصورت منفرد یا توام تلقیح شدند و سپس در دو سطح شاهد (فاقد شوری) و شوری (100 میلی¬مولار NaCl) رشد کردند.ریزوبیوم از گرهک¬های گیاهان یونجه و باسیلوس از خاک مزارع دولت آباد اصفهان جداسازی شدند و جدایه¬های متحمل به نمک با روش ...  بیشتر

3. بررسی میزان انباشتگی سرب و تاثیر آن بر فعالیت آنزیم پراکسیداز، محتوای ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی در مرحله جوانه زنی در گیاه یونجه (Medicago sativa L.)

سیما قلیچ؛ فاطمه زرین کمر؛ وحید نیکنام

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 164-174

چکیده
  چکیدهبراساس داده های آژانس حفاظت محیط زیست، سرب مهم ترین فلز آلاینده محیط می باشد. در این تحقیق تاثیر فلز سرب بر گیاه یونجه در مرحله جوانه زنی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظوردانه رست های 7 روزه یونجه در محیط هیدروپونیک تحت تیمار غلظت های 0،120،240، 500 و 1000 میکرومولار سرب قرار گرفتند و پس از 10 روز بررسی های ریخت شناختی و فیزیولوژیک بر روی ...  بیشتر