منابع طبیعی
1. مشخصه‌های رویشی کلن‌های بومی و غیر بومی صنوبر در نهالستان اردبیل

یونس رستمی کیا؛ علیرضا مدیر رحمتی؛ مسعود طبری کوچکسرایی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 379-392

چکیده
  مشخصه‌های مناسب رویشی و مقاومت به آفات و بیماری‌های نهال‌های صنوبر درخزانه‌های تولید نهال، نقش به سزایی در انتخاب کلن یا گونه مناسب برای توسعه و ترویج آنها دارد. بدین منظور مشخصه‌های رشد ارتفاعی، قطری، درصد زنده‌مانی، درصد یکنواختی و درصد آلودگی به آفت و بیماری 34 کلن صنوبر بومی و غیر ‌بومی در یک دوره رویشی در خزانه آزمایشی واقع ...  بیشتر

منابع طبیعی
2. مقایسه رشد دو گونه صنوبر (Populus alba و Populus euphratica) و هیبرید بین آنها در عرصه شور و غیر شور

محسن کلاگری؛ پروین صالحی شانجانی؛ شهرام بانج شفیعی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 143-154

چکیده
  درختان صنوبر کبوده (Populus alba) و پده (P. euphratica) از گونه‌های بومی کشور می‌باشند. صنوبر کبوده به لحاظ سازگاری و تولید چوب و فرم کیفی تنه وگونه صنوبر پده نیز به‌دلیل مقاومت به شرایط اقلیمی گرم و خشک و شوری خاک از پتانسیل‌ مناسبی جهت زراعت چوب برخوردارند. هدف این تحقیق ارزیابی رشد چهار کلن صنوبر (P. alba 58.57, P. alba 44.9, P. euphratica و هیبرید P. euphratica x P. alba ...  بیشتر

3. مطالعه و بررسی ارقام مناسب صنوبر و پالو نیا در ارتفاعات کوهستانی شمال کشور (مطالعه موردی منطقه فریم سنگده- مازندران)

علیرضا مدیر رحمتی؛ رفعت اله قاسمی؛ محسن کلاگری؛ احمد همتی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 390-400

چکیده
  چکیده به¬منظور جلوگیری از تخریب بیشتر اراضی جنگلی در حاشیه روستاهای مناطق کوهستانی و اراضی عاری از پوشش جنگلی، تعداد 11گونه و کلن از ارقام پرمحصول و تند رشد صنوبر و پالونیا جهت تعیین میزان سازگاری و موفقیت آنها انتخاب گردید و در ارتفاعات جنگلی فریم منطقه سنگده در استان مازندران نسبت به کاشت نهال از ارقام مورد نظر که بر اساس تجربیات ...  بیشتر

4. مطالعه ویژگیهای فنولوژیکی و سایر خصوصیات رویشی کلن‌های مختلف صنوبر گونهPopulus euramericana در گیلان
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 526-536

چکیده
  طرح تحقیقاتی ایجاد کلکسیون پایه مادری صنوبر در ادامه طرح ملی جمع‌آوری کلن‌های مختلف صنوبر و ایجاد خزانه سلکسیون در شرایط اقلیمی ایستگاه تحقیقات صنوبر در سال 1362 با تعداد 64 کلن از انواع کلن‌های صنوبر اجرا گردید (در این نوشتار فقط کلن‌های مختلف صنوبر گونه اورآمریکن مورد مطالعه قرار گرفته‌اند). همه ساله تا پایان اجرای این تحقیق فاکتورهای ...  بیشتر