کشت بافت
1. تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر رشد درون شیشه ای فندق و تولید تاکسول در کالوس

رقیه حضرتی؛ ناصر زارع؛ سارا دژستان؛ پریسا شیخ زاده مصدق؛ منوچهر فرجامی نژاد

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 541-559

چکیده
  در این تحقیق، تاثیر نوع و غلظت تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی مختلف (2,4-D, NAA, Kin, BAP, IBA, TDZ) بر کالوس‌زایی ریزنمونه‌های مختلف، تکثیر درون‌شیشه‌ای فندق با استفاده از ریزنمونه گره و همچنین میزان تاکسول در کالوس مورد بررسی قرار گرفت. ریزنمونه‌های بذر، برگ و ساقه فندق پس از ضدعفونی سطحی، روی محیط کشت MS حاوی 1، 2 و 4 میلی‌گرم در لیتر 2,4-D و NAA در ...  بیشتر

2. مقایسه رشد و توان تولید متابولیتهای ثانویه در دودمانهای ریشه مویی تراریخت حاصل از کاسنی (Cichorium intybus)
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 476-485

چکیده
  در این پژوهش با هدف تولید و جداسازی دودمانهای ریشه­مویی بیش تولید کننده ترکیبات ثانویه،  قطعات جداکشت برگ کاسنی با آگروباکتریوم رایزوژنز سویه  A4تلقیح شد. دودمانهای حاصل از نظر رشد، محتوای فنل و فلاونوئید کل، شیکوریک اسید و کربوهیدراتهای محلول مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. سنجش فنل، فلاوونوئید و کربوهیدراتهای محلول به ...  بیشتر