اکولوژی
1. مطالعه بوم شناختی، فیزیونومی و فلورستیک منطقه بیابانی کوه نمک قم

رضا شیخ اکبری مهر

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 878-891

چکیده
  چکیده: فرآیندهای جبر گرایانه و اتفاقی در سازماندهی اجتماعات گیاهی مؤثر است ولی اهمیت هرکدام به عوامل مختلفی از قبیل نوع اکوسیستم بستگی دارد. اکوسیستم های بیابانی از شکننده ترین اکوسیستم‌ها هستند. رویشگاه های مذکور مساحت بسیار وسیعی از استان قم را در بر می‌گیرند. نواحی شمالی، شرقی و جنوب شرقی این استان را نواحی بیابانی در بر گرفته ...  بیشتر

2. بررسی اکولوژیکی درختچه سماق در غرب ایران
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 444-452

چکیده
  به منظور بررسی اکولوژیکی درختچه سماق (Rhus coriraria L.) در غرب ایران و شناسایی رویشگاههای موجود، محدوده آن در روی نقشه توپوگرافی تعیین و به صورت تصادفی- سیستماتیک 8 پلات 100 متر مربعی پیاده شد. نمونه­های خاک ازعمقهای0تا10 و10 تا 20 برداشت شد. با استفاده از روشهای آماری Kolmogorov-Smirnov، آزمون Levene و آزمون T غیر جفتی جهت مقایسه دو منطقه دارای پوشش سماق ...  بیشتر