فیزیولوژی
1. ارزیابی سمیت سلولی اجزای حاصل از بخش سازی عصاره متانولی گیاه سدابی جنوبی (Haplophyllum tuberculatum ) بر رده های سلول سرطانی RAJI و A549

فاطمه دسترنج؛ فرح کریمی؛ نصرت رحمانی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 82-92

چکیده
  سدابی جنوبی (Haplophyllum tuberculatum (Forssk.) A. Juss.) گیاهی چند ساله از تیره مرکبات (Rutaceae) است که در منابع طب سنتی به عنوان گیاه دارویی ارزشمندی شناخته می-شود. در این پژوهش ضمن بررسی محتوای فنل، فلاوونوئید و آلکالوئید کل عصاره متانولی برگ، ساقه و ریشه گیاه سدابی جنوبی جمع‌آوری شده از استان هرمزگان، این عصاره‌های متانولی توسط حلال‌هایی با قطبیت متفاوت ...  بیشتر