اکولوژی
1. بررسی ویژگی‌های فیزیکی و فیزیولوژیکی بذر گونه توسکا ییلاقی در شرایط متفاوت اکولوژیکی (مطالعه موردی: طرح جنگلداری گلبند نوشهرـمازندران)

علیرضا اسلامی؛ بهرام ناصری؛ جعفر خزایی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 475-483

چکیده
  به منظور بررسی روند تغییرات مرفولوژیکی (طول و عرض)، فیزیکی (رطوبت و وزن هزار دانه) و فیزیولوژیکی (جوانه زنی) بذر و میوه گونه توسکا از 6 ارتفاع مختلف (50، 400، 800، 1200، 1400 و 1600 متر از سطح دریا) در محدوده طرح جنگل داری گلبند (آبخیز 45)، حوزه اداره کل منابع طبیعی نوشهر جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که کلیه ویژگی‌های مورد بررسی در سطوح ارتفاعی ...  بیشتر

منابع طبیعی
2. بررسی تأثیر تنک کردن در توده های جوان دست کاشت افرا پلت (Boiss. Acer velutinum) بر خصوصیات کمی و کیفی درختان آینده (مطالعه موردی: آمل- هلومسر)

مجید حسنی؛ علیرضا اسلامی؛ غلامرضا هادیزاده مرجانی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 339-351

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر تنک کردن بر روی خصوصیات کمی و کیفی درختان آینده بصورت کرت‌های یکبار خرد شده در قالب طرح پایه کاملاَ تصادفی است که با سه تیمار اصلی و دو تیمار فرعی در سه تکرار، جمعا در 9 قطعه نمونه به مساحت 30 تا 40 آر انجام شد. این قطعات نمونه در توده‌های جنگلی دست‌کاشت و جوان گونه افرا پلت Acer velutinum Boiss. در سال 1373 استقرار یافتند. ...  بیشتر