فیزیولوژی
1. تاثیر کاربرد متیل‌جاسمونات بر محتوای پرولین و جذب عناصر مس، آهن، روی و منیزیم در گیاه شاهی(Lepidium sativum) تحت سمیت مس

الهام اسدی کرم؛ زهرا اسرار؛ بتول کرامت

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 243-253

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی اثر غلظت‌های مختلف متیل‌جاسمونات(0، 5، 10 و 20 میکرومولار) در گیاهانی که تحت تأثیر سطوح مختلف فلز مس (0، 50، 100 و 200 میکرومولار) قرار داشتند انجام شد. میزان پرولین، قند احیاکننده و میزان جذب آهن، روی، منیزیم و مس در گیاهان اندازه‌گیری شد. همچنین محتوای Mg، Cu، Fe و Zn از طریق اسپکتروسکوپی با نشر مرئی-پلاسمای جفت شده القایی(ICP-OES ...  بیشتر

فیزیولوژی
2. تاثیر جاسمونیک‌اسید بر کاهش القاء تنش اکسیداتیو در گیاه تره تیزک(Lepidium sativum) تحت تنش مس

الهام اسدی کرم؛ زهرا اسرار؛ بتول کرامت

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 684-694

چکیده
  چکیده متیل‌جاسمونات یک هورمون گیاهی است که به طور وسیع در گیاهان انتشار یافته و نقش مهمی در فعالیت فیزیولوژیکی در گیاهان ایفا می‌کند. مس عنصری ضروری برای گیاه می‌باشد. مقدار زیاد آن باعث ایجاد سمیت در گیاه از طریق ایجاد گونه‌های فعال اکسیژن می‌شود. در این تحقیق اثر احتمالی تیمارهای مختلف متیل‌جاسمونات بر کاهش تنش اکسیداتیو در ...  بیشتر