فیزیولوژی
1. اثرات برهمکنش شوری و منیزیم روی روابط آبی و یونی اسفندک‌ ( Zygophylum fabago.L)

لیلا زرندی میاندوآب؛ نادر چاپار زاده؛ حمید فکری شالی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 213-224

چکیده
  به منظور بررسی اثر متقابل شوری و منیزیم بر رشد، ویژگی‌های فیزیولوژیک و محتوای برخی عناصر غذایی در گیاه اسفندک، آزمایشی به صورت فاکتوریل طراحی و در پرلیت با استفاده از محیط کشت هوگلند اجرا شد. تیمارها شامل دو سطح شوری (صفر و300 میلی‌مولار) و سه سطح منیزیم صفر و 2 و 6 میلی‌مولار مازاد بر مقدار منیزیم موجود در محلول هوگلند (2 میلی‌مولار) ...  بیشتر