منابع طبیعی
1. مدل‌سازی پراکنش رویشگاه گونه‌های گیاهی با روش رگرسیون لوجستیک در مراتع نیمه‌خشک (مطالعة موردی: مراتع غرب شهرک صنعتی اشتهارد)

محمدعلی زارع چاهوکی؛ نرگس ناصری حصار

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 29-44

چکیده
  هدف از این پژوهش مدلسازی پراکنش رویشگاه گونه‌های گیاهی مراتع اشتهارد با استفاده از روش رگرسیون لجستیک است. ابتدا بر اساس نقشه‌های شیب و ارتفاع و تصاویر ماهواره‌ای واحدهای همگن تعیین شد. در هر واحد، سه ترانسکت 750 متری به روش تصادفی- سیستماتیک مستقر شد و در ابتدا و انتهای هر ترانسکت پروفیل خاک حفر و نمونه‌برداری از دو عمق 20–0 و 80-20 ...  بیشتر

اکولوژی
2. مقایسه کارآیی سه پلات‌چندمقیاسی برای ارزیابی تنوع گونه‌ای (مطالعة موردی: مرتع کرسنک شهرکرد)

الهام امیدزاده اردلی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حسین ارزانی؛ عطااله ابراهیمی؛ پژمان طهماسبی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 12-25

چکیده
  به این منظور سه پلات چند مقیاسی ویتاکر تعدیل شده، ویتاکر تعدیل شده فشرده و C برای انتخاب پلات مناسب اندازه گیری و ارزیابی تنوع گونه‌ای مقایسه شدند. مرتع کرسنک شهرکرد با دو شدت چرای سبک و متوسط و دو جهت دامنه غربی و شرقی شد. پلات ها در چهار تیمار سبک -شرقی، سبک -غربی، سنگین- شرقی و سنگین- غربی در سه تکرار بصورت تصادفی-سیستماتیک مستقر شدند. ...  بیشتر

اکولوژی
3. مدل‌سازی مطلوبیت رویشگاه گونة Agropyron intermedium با روش تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی (ENFA) (مطالعه موردی: مراتع طالقان میانی)

محبوبه عباسی؛ محمدعلی زارع چاهوکی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 819-832

چکیده
  گونة Agropyron intermedium از گندمیان مرغوب و با ارزش مرتعی است که اهمیت زیادی در حفاظت خاک و تولید علوفه دام‌ها دارد. تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی (ENFA) یک روش چند متغیره برای مطالعه توزیع جغرافیایی گونه‌ها تنها در مقیاس مقیاس داده‌های حضور و عوامل محیطی است. با توجه به هدف اطلاعات پوشش گیاهی و عوامل رویشگاهی شامل اقلیم، خاک، پستی و بلندی ...  بیشتر

اکولوژی
4. طبقه‌بندی پوشش گیاهی در ارتباط با برخی عوامل محیطی (مطالعه موردی: مراتع قره باغ استان آذربایجان غربی)

محمدعلی زارع چاهوکی؛ مهدیه مشغولی؛ سمیرا حسین جعفری

دوره 28، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1394، ، صفحه 995-1005

چکیده
  هدف از این تحقیق، شناسایی جوامع گیاهی موجود در مراتع قره باغ استان آذربایجان غربی و تعیین مهمترین عوامل مؤثر بر پراکنش آنهاست. برای این منظور، در ناحیه معرف هر جامعه گیاهی، نمونه‌برداری به روش تصادفی- سیستماتیک انجام شد. در هر ناحیه، نمونه‌برداری در طول 4 ترانسکت 150 متری به صورت عمود بر هم انجام شد. سطح و تعداد قطعه نمونه به روش حداقل ...  بیشتر

5. بررسی عوامل موثر بر تغییرات تنوع گونه‌ای در مراتع طالقان میانی (مطالعه موردی مراتع اطراف روستای وشته)

محمدعلی زارع چاهوکی؛ مریم حسینی؛ علی طویلی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 307-315

چکیده
  تغییرات تنوع گونه¬ای ممکن است ناشی از روابط بین گونه¬ای، عوامل محیطی و عوامل انسانی باشد. در این تحقیق نقش عوامل محیطی و عوامل انسانی (چرای دام و تغییر کاربری) بر تغییرات تنوع گونه¬ای مراتع اطراف روستای وشته در منطقه طالقان میانی بررسی شد. در این منطقه پنج تیپ گیاهی شناسایی شد که از این پنج تیپ یک تیپ گیاهی از اراضی زراعی رها¬شده ...  بیشتر