منابع طبیعی
1. بررسی فلور منطقه فاریاب شهرستان کهنوج استان کرمان

سید محمد علی وکیلی شهربابکی

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 844-856

چکیده
  چکیده در این مطالعه فلور گیاهی منطقه فاریاب واقع در 76کیلومتری شهرستان کهنوج در جنوب استان کرمان بر رسی شد.. منطقه مورد مطالعه یک منطقه کوهستانی با وسعت حدود 16000هکتار،شامل پستی و بلندی های متعدد ار جمله تپه های کو تاه و دشت های کو چک است.میزان متوسط بارندگی سالیانه.180.میلی متر و ارتفاع منطقه.بین حد اقل636متر.وحد اکثر1196متر از سطح دریا(متوسط916.متر) ...  بیشتر