فیزیولوژی
1. جوانه‌زنی، فتوسنتز و رشد دو گونه هالوفیت پوکسنلیا دیستانس و آلوروپوس لیتورالیس تحت شرایط شوری و همزیستی آن‌ها با قارچ‌های میکوریز آربوسکول‌دار در شرایط طبیعی زیستگاه در دشت تبریز

فرشته دشتبانی؛ رقیه حاجی بلند؛ ناصر علی اصغرزاد

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 817-833

چکیده
  دشت تبریز در شرق دریاچه ارومیه با شوری فزاینده ای مواجه است و گونه های هالوفیت در آن برای ثبات اکوسیستم و جلوگیری از فرسایش خاک اهمیت بیشتری نسبت به سابق پیدا کرده اند. در این بررسی دو گونه هالوفیت پوکسینلیا دیستانس (Puccinellia distans) و آلوروپوس لیتورالیس (Aeluropus littoralis) به عنوان عناصر مهم این پوشش گیاهی از نظر ارتباطات میکوریزی در شرایط طبیعی ...  بیشتر

2. تاثیر تیمار سلنیم روی تحمل تنش خشکی در گیاه کلزا

رقیه حاجی بلند؛ نسرین کیوان فر؛ ارشد جودمند؛ حسن رضائی؛ محمد یوسف نژاد

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 557-568

چکیده
  خشکی یکی از عوامل محدود کننده عملکرد در گیاه کلزا (Brassica napus L.) است. در این پژوهش، تاثیر تیمار سلنیم بر روی افزایش تحمل تنش خشکی در این گیاه بررسی شده است. در کشت مزرعه ای، گیاهان در دو نوبت با غلظت های 5 و 10 گرم در هکتار سلنیم (سدیم سلنات) بصورت کاربرد در خاک و محلول پاشی برگ ها تیمار شدند و در آزمایش گلخانه ای گیاهان با 100 میکروگرم سلنیم ...  بیشتر