تاکسونومی
1. بررسی فنتیکی گونه های ایرانی جنس Delphinium و Aconitum براساس صفات مورفولوژیکی

معصومه حسن بارانی؛ فریبا شریف نیا؛ مصطفی اسدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

چکیده
  در راستای شناسایی جنس های تیره Ranunculaceae اطلاعات ریخت شناسی گونه های تباره Delphinieae (Delphinium، Aconitum و 2 گونه Consolida) مورد بررسی قرار گرفت تا گروه بندی تاکسونومیک این تباره در ایران مشخص شود. Delphinieae شامل علفی های چندساله و یکساله هستند که در بسیاری از صفات آناتومی و ریختی مشترک می باشند. گونه ها با چهل و نه صفت کیفی و کمی مورد سنجش قرار گرفتند. ...  بیشتر

2. بررسی تکوین مریستم زایشی و تشکیل گل و سنجش میزان محتوای کربوهیدرات و فعالیت آنزیمی گیاه عناب Zizyphus jujuba Mill.

سایه جعفری؛ فریبا شریف نیا؛ مریم پیوندی؛ فاطمه نیکنام

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 72-78

چکیده
  به منظور بررسی تشریحی و تکوینی مریستم زایشی گونه¬ی Ziziphus jujuba ازمریستم زایشی وغنچه‌ها در مراحل مختلف برداشت شدو در FAA تثبیت وپس ازقرار دادن در پارافین، برش‌هایی به ضخامت 10-7 میکرون تهیه شد. رنگ‌آمیزی نمونه با هماتوکسیلین – ائوزین انجام شد. نتایج نشان داد که از تکوین مریستم زایشی اجزاء مختلف گل تکوین میابد.در نتیجه فعالیت مریستم ...  بیشتر