1. اثر تلقیح ریشه دو رقم یونجه (Medicago sativa) با جدایه‌هائی از گونه‌های سینوریزوبیوم و باسیلوس بر رشد، مقدار کلروفیل و تمامیت غشای سلول در شرایط تنش شوری

ریحانه عموآقایی؛ فاطمه نیک اندیش

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 140-152

چکیده
  در این پژوهش بذر و گیاهچه¬های دو رقم یونجه (یزدی و همدانی) با جدایه¬هائی از گونه¬های سینوریزوبیوم و باسیلوس بصورت منفرد یا توام تلقیح شدند و سپس در دو سطح شاهد (فاقد شوری) و شوری (100 میلی¬مولار NaCl) رشد کردند.ریزوبیوم از گرهک¬های گیاهان یونجه و باسیلوس از خاک مزارع دولت آباد اصفهان جداسازی شدند و جدایه¬های متحمل به نمک با روش ...  بیشتر

2. اثر وابسته به غلظت ورمی‌کمپوست و عصاره آن بر جوانه‌زنی بذر و رشد رویشی سیاهدانه

ریحانه عموآقایی؛ مریم بقایی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 691-702

چکیده
  در این پژوهش آزمایش اول برای ارزیابی تاثیر رقت¬های (20، 40، 60، 80 و100 درصد حجمی) از عصاره ورمی¬کمپوست روی برخی شاخص¬های جوانه¬زنی بذر و رشد دانه¬رست سیاهدانه در پتری دیش انجام شد. در آزمایش دوم اثر جایگزینی ورمی¬کمپوست جامد با 4 سطح (0، 25، 50، 75 درصد) بر روی شاخص¬های ظهور و رشد گیاه در پایان رشد رویشی گیاه در یک آزمایش گلدانی بررسی ...  بیشتر

3. اثر مدت زمان سرمادهی، غلظت، نوع و زمان تیمار مواد ازته برجوانه‌زنی و رشد دانه‌رست کرفس کوهی (.Kelussia odoratissima Mozaff)

ریحانه عموآقایی؛ مریم ولی وند

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 465-477

چکیده
  کرفس کوهی یکی از گیاهان مرتعی و بومی ایران می باشد که از ارزش¬های ویژه¬ای برخوردار است. بذر کرفس کوهی دارای خواب است که منجر به کاهش جوانه¬زنی بذر آن می¬شود. بنابراین در این پژوهش 2 آزمایش فاکتوریل با طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار برای ارزیابی اثر مدت زمان سرمادهی در 7 سطح، غلظت مواد ازته (نیترات پتاسیم و تیوره) در 3 سطح و زمان تیماردهی ...  بیشتر

4. بررسی اثر شوری بر رشد گیاهچه، میزان کلروفیل، محتوای نسبی آب و پایداری غشا در دو رقم کلزا

ریحانه عموآقایی؛ هاجر قربان نژاد

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 256-268

چکیده
  شوری یکی از مهمترین تنش‌های محیطی است که در مناطق خشک دنیا نظیر ایران تولید محصول را محدود می‌نماید. در این پژوهش دانه‌های دو رقم کلزا H308) و (H420 به صورت هیدروپونیک رشد داده شدند و گیاهچه‌های حاصل در معرض غلظت‌های مختلف نمک ( mM 200، 150، 100، 50، 0) قرار گرفتند. تغییرات وزن تر و خشک ساقه و ریشه، محتوای کلروفیل، نشت الکترولیت‌ها از غشا و محتوای ...  بیشتر