منابع طبیعی
1. پایش تولید بذر برودار (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های دشت ارژن فارس

مهدی پورهاشمی؛ سیدکاظم بردبار؛ پریسا پناهی؛ علیرضا عباسی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 242-258

چکیده
  پایش تولید بذر بلوط‌ها از موضوعات بنیادین و مهم در دانش جنگل‌شناسی است و اطلاعات ارزشمندی را درمورد توان بالقوه درختان فراهم می‌سازد. در پژوهش پیش رو تولید بذر 40 درخت نمونه برودار (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های دشت ارژن فارس ارزیابی و پایش شد. درختان نمونه با استفاده از روش نمونه‌برداری تصادفی با مونه‌بندی انتخاب شدند و طی سه سال (1388 ...  بیشتر