فیزیولوژی
1. اثر تنش خشکی روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای آن در چهار رقم کدوی تخمه کاغذی ( Cucurbita pepo L.)

محمد زینالی؛ بهرام ملکی زنجانی؛ پرویز مرادی؛ فرید شکاری

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 439-452

چکیده
  به منظور بررسی روند تاثیر تنش خشکی بر روی برخی ویژگی‌های زراعی، فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای آن در چند رقم از گیاه داروئی کدو تخمه کاغذی، مطالعه‌ای در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کاملا تصادفی در سه تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی زنجان در سال 1394 انجام پذیرفت. در این طرح پنج سطح از تنش خشکی (S1 یا شاهد، ...  بیشتر