اکولوژی
1. ارزیابی شاخص های تشابه در اختصاص قطعات نمونه به جوامع گیاهی از قبل طبقه بندی شده

امید اسماعیل زاده؛ رزگار داروند؛ حامد اسدی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 732-744

چکیده
  تحقیق حاضر در نظر دارد تا کیفیت شاخص‌های تشابه قطعه نمونه-گروه در اختصاص قطعات‌نمونه به جوامع‌گیاهی را با استفاده از شاخص‌های ارزیاب مبتنی بر گروه و گونه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و مناسب‌ترین روش را ارائه دهد. برای این منظور از داده‌های بانک اطلاعاتی پوشش‌گیاهی شمشاد هیرکانی در دو استان گلستان و مازندران (تعداد 437 رولوه) استفاده ...  بیشتر