ریخت شناسی
1. تنوع ریختی درون گونه‌ای و میان گونه‌ای در جنس گزنه (Urtica L.(Urticaceae)) و ارائه کلید و شرح‌هایی جدید برای گونه‌های آن در ایران

فاطمه فدائی؛ مهلا خلیلی؛ عباس قلی پور

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 892-904

چکیده
  جنس گزنه با نام علمی Urtica L.از تیره Urticaceae، می‌باشد. در جدیدترین مطالعه مربوط به این جنس در ایران 3 گونه‌ شامل U. dioica L.، U. urens L. و U. pilulifera L. گزارش شده است. مطالعه کنونی به منظور بررسی تنوع بین گونه ای و درون گونه ای بر اساس داده‌های ریخت‌شناسی در جمعیت هایی از گونه‌های این جنس در ایران به روش تاکسونومی عددی انجام گرفت. بدین منظور 13 جمعیت ...  بیشتر

منابع طبیعی
2. بررسی فلور، شکل زیستی و عناصر رویشی گیاهان منطقه گذر نواحی رویشی ایران و تورانی و صحرا-سندی در استان سیستان و بلوچستان

سهیلا نوری؛ عادل سپهری؛ حسین بارانی؛ فاطمه فدایی

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 373-381

چکیده
  بررسی فلوریستیک هر منطقه اهمیت زیادی دارد، زیرا فهرست فلوریستیک، شناسنامه‌ای برای هر منطقه است که وجود گیاهان و وضعیت آنها را نشان می‌دهد. هدف از این مطالعه معرفی فهرست گیاهی منطقه اکوتون نواحی رویشی ایران و تورانی و صحرا سندی در استان سیستان و بلوچستان می‌باشد. جهت بررسی فهرست فلورستیک، نمونه‌های گیاهی جمع آوری و شناسایی شد. عملیات ...  بیشتر