اکولوژی
1. بررسی روند رشد میکرو جلبک کلرلا با غنی سازی آب دریای خزر درمحیط کشت عمومی

حسن تقوی؛ علی گنجیان خناری

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 512-520

چکیده
  هدف از این تحقیق بهینه‌سازی تولید میکروجلبک کلرلا و بررسی روند رشد آن با غنی سازی آب دریای خزر توسط محیط کشت معمولی TMRL(AG) بود. در این بررسی میکروجلبک سبز کلرلا در آزمایشگاه با شرایط یکسان دما (2±25 ) درجه سانتی گراد، لوکس 3500 و پریود نوری 12-12 ، هوادهی با پمپ هواده مرکزی جهت تلاطم محیط کشت مورد ارزیابی قرارگرفته. مقایسه رشد آن، طی 10 روز ...  بیشتر