کشاورزی
1. اثر سطوح مختلف شدت نور بر برخی ویژگی های ظاهری و فیزیولوژیکی گل شب بو

رویا عباس نژاد؛ زهره جبارزاده؛ مریم رضوی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 408-419

چکیده
  گل شب بو با نام علمی (Matthiola incana L.) یکی از مهمترین گل های بریده مهم در ایران است. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر شدت نور بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل شب بو، رقم (Miracle White) انجام گرفت. آزمایش بر پایه طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار، 5 تکرار و 2 مشاهده انجام شد. شدت نور 150 میکرومول برمترمربع برثانیه به عنوان شاهد و شدت نورهای 225، 300، 375 ...  بیشتر