منابع طبیعی
1. اثر آتش‌سوزی فصل تابستان بر همزیستی گندمیان چندساله با میکوریزا

محمد فرزام؛ وجیهه خاکسارزاده؛ زکیه قاسمی مایوان

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 578-587

چکیده
  همزیستی گیاهان و قارچ میکوریز باعث افزایش پایداری و تنوع اکوسیستم می شود، امّا این رابطه ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلف محیطی قرار گیرد. اثر آتش‌سوزی طبیعی بر میزان همزیستی قارچ میکوریزا با چهار گونه گندمی چندساله Festuca ovina ، Stipa barbata، Agropyron trichophorum و Poa bulbosa در مراتع داش‌آراسی قوچان بررسی شد. در بهار 1392، 10 تکرار تصادفی از بیوماس ریشه و ...  بیشتر