فیزیولوژی
1. مطالعه الگوی تجمع اسیدهای چرب در دانه زیتون (Olea europaea L.) رقم های شنگه و ماری طی مراحل نمو میوه

مریم ونایی؛ حسین عباسپور؛ ستار طهماسبی انفرادی؛ محمد ضعیفی زاده؛ سکینه سعیدی سار

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 214-220

چکیده
  چکیده مختلف الگوی تجمع اسیدهای چرب دانه زیتون و قابلیت اکسایشی روغن موجود در آن طی مراحل نموی تا رسیدگی کامل در دو رقم با مقدار اسید اولئیک بالا و پایین ماری و شنگه در شرایط رشدی ثابت، مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری ها در چهار مرحله مختلف 90، 120، 150 و 180 روز پس از گلدهی انجام گرفت و پس از استخراج روغن از دانه آنها با استفاده از هکزان نرمال ...  بیشتر