1. بررسی فلوریستیک، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان کوه های مرزی ارزنه- تایباد، خراسان رضوی

علیرضا نقی نژاد؛ سمیه مختاری؛ محمد رضا جوهرچی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 199-209

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی فلوریستیک در ارتفاعات کوهستان های مرزی ارزنه، در فاصله 70 کیلومتری شمال غربی تایباد، استان خراسان رضوی، می‌پردازد. به منظور بررسی فلوریستیکی منطقه، تعداد 255 گونه گیاهی از 51 تیره و 186 جنس در طی بهار، تابستان وپائیز سال 1390 و بهار 1391 جمع آوری و شناسایی شدند. همی¬کریپتوفیت¬ها با 5/37 درصد، تروفیت¬ها با 8/32 درصد، ژئوفیت¬ها ...  بیشتر