فیزیولوژی
1. تاثیر هورمون متیل جاسمونات بر تجمع کادمیوم، ظرفیت آنتی اکسیدانی و برخی صفات فیزیولوژیک دانه رست گندم(Triticum aestivum L.)

عذرا علیخانی؛ حسین عباسپور؛ اکبر صفی پور افشار؛ علیرضا متولی زاده کاخکی

دوره 32، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 764-774

چکیده
  کادمیوم یک فلز سنگین غیر ضروری با قابلیت تحرک نسبتا بالا در سیستم ارتباط خاک و ریشه بوده و دارای پتانسیل ایجاد سمیت در گیاهان و انسان است. این تحقیق به بررسی اثرات سمیت کلرید کادمیوم و تاثیر متقابل آن با هورمون متیل جاسمونات بر تجمع کادمیوم، محتوای نسبی آب، میزان پرولین، میزان رنگیزه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز ...  بیشتر

فیزیولوژی
2. اثر سالیسیلیک اسید بر بهبود رشد و تغییر پارامترهای بیوشیمیایی دانه‌رست‌های گندم تحت تنش کادمیوم

آزیتا بهنام؛ حسین عباسپور؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعیدنعمت پور

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 236-247

چکیده
  یکی از راهکارهای مورد استفاده جهت کاهش تاثیرات منفی ناشی از تنش‌های مختلف در گیاهان کاربرد تنظیم کننده‌های رشد از جمله اسید سالیسیلیک می‌باشد. این پژوهش به بررسی اثر متقابل سالیسیلیک اسید ( صفر، 5/0 و 1 میلی مولار) و کلرید کادمیوم (صفر، 100، 200 و 300 میکرومولار) بر صفات رشدی، رنگیزه‌های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان، محتوای ...  بیشتر

فیزیولوژی
3. مطالعه الگوی تجمع اسیدهای چرب در دانه زیتون (Olea europaea L.) رقم های شنگه و ماری طی مراحل نمو میوه

مریم ونایی؛ حسین عباسپور؛ ستار طهماسبی انفرادی؛ محمد ضعیفی زاده؛ سکینه سعیدی سار

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 214-220

چکیده
  چکیده مختلف الگوی تجمع اسیدهای چرب دانه زیتون و قابلیت اکسایشی روغن موجود در آن طی مراحل نموی تا رسیدگی کامل در دو رقم با مقدار اسید اولئیک بالا و پایین ماری و شنگه در شرایط رشدی ثابت، مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری ها در چهار مرحله مختلف 90، 120، 150 و 180 روز پس از گلدهی انجام گرفت و پس از استخراج روغن از دانه آنها با استفاده از هکزان نرمال ...  بیشتر